Algemene voorwaarden

Huisregels

Onderstaande huisregels zijn bedoeld om voor cliënten, bezoekers en medewerkers een veilige en prettige omgeving te creëren en te behouden.

 1. U wordt verzocht uw actuele verzekeringsgegevens door te geven aan de fysiotherapeut. Check de naam van de aanvullende polis en hoeveel behandelingen u vergoed krijgt. Fysiotherapiepraktijk Het Acaciaplein draagt niet de verantwoordelijkheid voor uw vergoeding voor fysiotherapie
 2. U dient bij verhindering de afspraak 24 uur voor de afgesproken behandeltijd af te zeggen, anders zijn wij genoodzaakt de kosten voor de behandeling bij u in rekening te brengen.
 3. Cliënten dienen zich volgens de algemeen geldende (fatsoens-)normen en waarden te gedragen.
 4. De praktijk behoudt zich het recht voor om personen die aanstootgevend gedrag ventileren te verwijderen uit het pand.
 5. Het dient aanbeveling geen waardevolle eigendommen in de wachtruimte (aan de kapstok) achter te laten…..
 6. De praktijk is niet verantwoordelijk voor diefstal van eigendommen in het pand of buitenterrein (auto, fiets).
 7. Wilt U bij parkeren van fiets of auto dit zodanig doen dat iedereen ongestoord zijn weg kan vervolgen.
 8. Als u tijdens het wachten lectuur leest, wilt u dit dan terugleggen als u de wachtruimte verlaat.
 9. Ingeval van calamiteiten dient u de aanwijzingen van het personeel of de hiertoe bevoegde instantie (brandweer, politie) op te volgen.
 10. In de praktijk mag niet worden gerookt en geen eten worden genuttigd.
 11. Voor medische groepstrainingen wordt u verzocht uw eigen handdoek meer te nemen en gemakkelijk zittende kleding te dragen; bij voorkeur sportkleding en schone (sport)schoenen.

Betalingsvoorwaarden

In veel gevallen wordt door de praktijk de verleende diensten direct aan de zorgverzekeraar gedeclareerd. Mocht de zorgverzekeraar, om welke reden dan ook, niet tot betaling overgaan c.q. tot volledige betaling overgaan dan is de cliënt aan wie de diensten zijn verleend, c.q. in wiens opdracht de diensten zijn verleend, verantwoordelijk voor de betaling, c.q. het restant van de betaling. In laatstgenoemde situatie gelden bij Het Acaciaplein de volgende betalingsvoorwaarden:

 1. Na beëindiging van de behandeling volgt binnen 30 dagen de eerste nota.
 2. Wanneer de betaling uitblijft, volgt 30 werkdagen na verzenddatum van de eerste nota,herinneringsnota.
 3. Wanneer ook nu de betaling uitblijft, volgt 14 werkdagen na de verzenddatum van de herinneringsnota, een eerste aanmaning + €  5,00 incassokosten.
 4. Wanneer ook daarop niet wordt gereageerd, volgt 5 werkdagen na verzenddatum van de eerste aanmaning een tweede aanmaning + € 15,00 incassokosten.
 5. Mocht de betaling nog steeds achterwege blijven wordt het incassobureau ingeschakeld ter vordering van de openstaande nota inclusief alle bijkomende kosten.

Klachtenregeling

Klachtenregeling KNGF

U mag ervan uitgaan dat elke fysiotherapeut z’n vak zo goed mogelijk uitoefent. Heeft u toch klachten over de behandeling of de manier waarop uw fysiotherapeut met u omgaat dan is het goed dat kenbaar te maken. Voor uzelf, voor andere patiënten en voor de kwaliteit van de fysiotherapie. Om te beginnen is het de moeite waard een gesprek aan te gaan met uw behandelend fysiotherapeut of contact op te nemen met Het Acaciaplein. Als u zich daar zekerder bij voelt, kunt u een bekende uit uw familie- of vriendenkring vragen hierbij aanwezig te zijn.
Wij streven ernaar dit gesprek zo spoedig mogelijk, liefst meteen bij melding van de klacht, te laten plaatsvinden.
Onze doelstelling is de klacht goed helder te krijgen en samen met u tot een oplossing te komen naar ieders tevredenheid. Mogelijk is hier vooreen vervolggesprek noodzakelijk.
Via het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) is het ook mogelijk een bemiddelingsgesprek aan te vragen.

Wat als u er samen met uw fysiotherapeut niet uit komt.
Levert een gesprek of een bemiddelingsgesprek niet het gewenste resultaat op, dan kunt u gebruik maken van een klachtenprocedure. Het Acaciaplein neemt deel aan de klachtenregeling van het KNGF.
Er zijn drie instanties waar u met uw klacht terecht kunt:

-          De klachtencommissie van het KNGF

-          De commissie van Toezicht van het KNGF

-          Het Regionaal Tuchtcollege van de overheid

Meer informatie.
Mocht u meer willen weten over de mogelijkheden van een bemiddelingsgesprek? Of heeft u vragen over hoe en bij welke instantie een klacht het beste kan worden ingediend? Neem dan contact op met een van de onderstaande organisaties.

-          Ledenadvies KNGF Postbus 248, 3800 AE Amersfoort ,tel: 033-4672929

Landelijk Informatiepunt voor patiënten, Postbus 9101, 3506 GC Utrecht, tel.: 030-2661661

Privacy reglement

Uw fysiotherapeut houdt, om uw behandeling zo goed mogelijk uit te kunnen voeren een registratie bij van uw medische en administratieve gegevens. Op deze registratie is de wet bescherming Persoonsgegevens van toepassing. Deze wet bevat regels met betrekking tot het doel van de registratie, de aard van de gegevens die worden geregistreerd, het beheer van de gegevens, de personen die toegang hebben tot die gegevens en het inzagerecht van de patiënt. Al deze zaken zijn in een reglement vastgelegd.

Reglement

 1. Behalve de fysiotherapeut die u behandelt heeft ook een beperkt aantal andere personen toegang tot de gegevens die in de registratie zijn opgenomen. Dit zijn bijvoorbeeld de waarnemers, andere fysiotherapeuten in de praktijk, eventuele stagiaires en administratieve krachten. Al deze personen hebben een geheimhoudingsplicht.
 2. U heeft het recht om de gegevens die over u zijn vastgelegd in te zien. Indien u meent dat gegevens onjuist zijn vastgelegd kunt u de behandelende fysiotherapeut verzoeken deze te wijzigen.
 3. Alleen gegevens die te maken hebben met de behandeling worden in het medisch dossier opgeslagen.
 4. Teneinde de fysiotherapie verder te kunnen ontwikkelen en op hoog peil te houden moet er (wetenschappelijk) onderzoek worden verricht. Daarvoor is het ondermeer noodzakelijk dat er statistieken worden opgesteld. Als uw gegevens daarvoor worden gebruikt zullen deze, om uw privacy te waarborgen, niet tot u persoonlijk herleidbaar zijn (anoniem). Als u er bezwaar tegen heeft dat uw gegevens (anoniem) voor (wetenschappelijk) onderzoek worden gebruikt kunt u dat mededelen aan uw fysiotherapeut.
 5. Gegevens van cliënten worden niet aan derden verstrekt, ook niet aan naaste familie. Gegevens worden pas vrijgegeven nadat de cliënt hiervoor toestemming heeft gegeven. Ook na overlijden worden de gegevens niet openbaar gemaakt.
 6. Nadat de cliënt behandeld is, worden de gegevens 15 jaar zodanig gearchiveerd dat alleen binnen de praktijk werkzame mensen deze gegevens in kunnen zien.
 7. Indien u van mening bent dat de praktijk niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat, kunt u dit, via de geldende klachtenregeling binnen de praktijk, kenbaar maken.

Bejegening

 1. Voor de omgang met en het behandelen van de cliënt zijn er ook een aantal richtlijnen opgesteld volgens welke de praktijk werkt. De officiële richtlijnen zijn op de praktijk beschikbaar.
 2. De werkwijze voor de behandeling van de cliënt wordt voorafgaand aan de behandeling uitgelegd. Hierbij zal worden aangegeven welke handelingen er verricht gaan worden. Als er bezwaren bestaan tegen de handelingen dient de cliënt dit onmiddellijk aan te geven.
 3. Indien er door bijv. geloofsovertuiging bepaalde handelingen en of vormen van behandelingen bezwaar bestaat dient de cliënt dit bij de eerste afspraak kenbaar te maken zodat de behandelende fysiotherapeut kan oordelen of de cliënt behandeld kan worden.
 4. Als een cliënt er bezwaar tegen heeft om door een fysiotherapeut van een andere sekse behandeld te worden, dient dit voor het eerste consult aangegeven te worden.
 5. De behandeling geschiedt over het algemeen in een afgescheiden ruimte waarin alleen de fysiotherapeut en cliënt aanwezig zijn. Alleen bij groepstherapie zullen meerdere mensen in dezelfde ruimte aanwezig zijn.
 6. Als er derden (bijv. een stagiaire) bij de behandeling aanwezig zijn, zal vooraf toestemming aan de cliënt gevraagd worden.
 7. De fysiotherapeut en eventuele begeleiders, dienen zich tegenover de cliënt respectvol te gedragen en informaliteit, die niet gewenst is, achterwege laten.
 8. Als er situaties ontstaan die niet gewenst zijn zal in overleg met cliënt en fysiotherapeut een andere fysiotherapeut ingezet, of de behandeling beëindigd worden.
 9. Besproken onderwerpen met de cliënt blijven vertrouwelijk en zullen niet met derden besproken worden.
 10. Indien u van mening bent dat de praktijk niet op de juiste manier met u omgaat, kunt u dit, via de geldende klachtenregeling binnen de praktijk, kenbaar maken.